پمپ، سیال را پمپاژ نمی کند

محفظه پمپ از آب کافی پر نمی شود و هوا دار

شما باید هواگیری انجام بدهید بدین صورت که درپوش تنظیم را باز کرده و داخل محفظه را پر آب کنید سپس درپوش را ببندید و موتور را روشن کنید.

لوله ی ورودی نشت دارد

لوله اتصالات را چک کنید. لوله اتصالات را محکم کنید در صورت خرابی تعویض کنید

سرعت پمپ پایین می باشد؟

دور موتور را تنظیم کنید وعیب را در موتور بررسی کنید.

شبکه ی فیلتر مسدود است

فیلتر آب را چک کنید وتمیز کنید

ارتفاع مکش از ظرفیت پمپ فراتر است

موقعیت پمپ را بررسی کنید و شرایط کار همانطور که مشخص شده اصلاح کنید.

مقدار جریان آب کافی نیست

خط لوله یا فیلتر پروانه مسدود شده

مسیر خط لوله و فیلتر را چک کنید و پاکسازی کنید.

سرعت پایین است

سرعت موتور را بالا ببرید توسط پیچ تنظیم برروی موتور

مهره و پروانه به طور جدی فرسوده شده یا فاصله بین پره ها زیاد است

فاصله بین پره ها را تنظیم کنید و در صورت نیاز پره ها را تعویض کنید.

جریان آب ثابت نیست

ارتفاع خروجی آب زیاد است

ارتفاع خروجی را چک کنید وآن را تنظیم کنید

در پمپ هوا وجود دارد یا آب بندی خروجی مشکل دارد

در پوش تخلیه هوا را برداشته وهوا را خارج کنید و خط لوله را بررسی کنید ودر نیاز اتصالات را تعویض کنید.

سرعت موتور کم است

Accordion Item 1 Content Goes Here

مصرف موتور پمپ بالاست

اصطکاک بین پره وسیال بالاست

به دقت به صدای پروانه گوش دهید اگر صدای جریان آب زیاد است پروانه را تنظیم کنید تا صدا از بین برود.

علف های هرز یا یک جسم خارجی در پروانه پمپ محصور شده

پروانه را چک کنید و آنرا تمیز کنید.

لرزش های پر صدا

ارتفاع مکش زیاد است و ایجاد کاویتاسیون می کند

ارتفاع را چک کنید و پمپ را به موقعیت پایینتر انتقال دهید.

Accordion Panel

با دقت به صدای لرزش گوش کنید که متوجه قسمت صدا ساز شوید و آنرا رفع کنید.

داخل پمپ یا شلنگ های ورودی هوا وارد شده است

دریچه تنظیم هوای ورودی را باز کرده وهوا را خارج کنید.

پروانه آسیب دیده است

پروانه وقطعات آسیب دیده را تعویض کنید.