کد ای نماد باید در زیر نمایش داده شود اما نشان نمیدهد

 

 

 

 

نماد اعتبار الکترونیکی