با رزومه کاری ما آشنا شوید

شرکت: گنج نامه همدان

نوع دستگاه: کامنیر 50 کاوا

مدل: دست دوم

نصب و راه اندازی

شرکت: کولاک گستر

نوع دستگاه: دیزل ژنراتور 80 کاوا ولوو

نوع دستگاه: دیزل ژنراتور 160 کاوا ولوو

مدل: دست دوم

نصب و راه اندازی

شرکت: تالار قصر سفید

محل نصب: فومن

نوع دستگاه: 40 کاوا پرکینز

مدل: نو

نصب و راه اندازی سرویس و نگهداری

شرکت: تولید ماهی و خاویار

محل: کرد کوی، گرگان

نوع دستگاه: دیزل ژنراتور لوول 150 کاوا

مدل: دست دوم

نصب و راه اندازی سرویس و نگهداری

شرکت: تالار شادپور

محل نصب: ماسال

نوع دستگاه: دیزل ژنراتور 200 کاوا ولوو

مدل: دست دوم

نصب و راه اندازی سرویس و نگهداری

شرکت: مرغداری صنعتی

محل: طبس

نوع دستگاه: دیزل ژنراتور 100 کاوا دویتس

مدل: دست دوم

نصب و راه اندازی سرویس و نگهداری

شرکت: کوزه پردیس (دماوند)

محل نصب: پردیس

نوع دستگاه: دیزل ژنراتور 300 کاوا ولوو

مدل: دست دوم

نصب و راه اندازی سرویس و نگهداری

شرکت: مرغداری صنعتی

محل: طبس

نوع دستگاه: دیزل ژنراتور 100 کاوا دویتس

مدل: دست دوم

نصب و راه اندازی سرویس و نگهداری

شرکت: شرکت ایران خودرو

محل نصب:جاده مخصوص

نوع دستگاه: دیزل ژنراتور 500 کاوا مان آلمان

مدل: نو

نصب و راه اندازی سرویس و نگهداری

شرکت: مرغداری گوشتی صنعتی

محل: جویبار

نوع دستگاه: دیزل ژنراتور 250 کاوا کامینز

مدل: دست دوم

نصب و راه اندازی سرویس و نگهداری

شاید به این مقالات علاقه داشته باشید